Producenci
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy soksogo.pl prowadzony jest przez Sprzedającego Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym, z zastosowaniem zasad opisanych na stronie internetowej Sklepu oraz w niniejszym Regulaminie.

2.Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sprzedający - Top Farms Wielkopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym 6, 64-020 Czempiń, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod nr KRS 68331, o kapitale zakładowym w wysokości 39.939.600,00 zł, NIP: 7781357716., REGON: 639606216, adres e-mail: kontakt@soksogo.pl, tel.: (61) 282 31 92, fax: (61) 282 30 10.
 3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-sty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego w sytuacji, gdy zakup nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Przy czym postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie rękojmi za wady, zgodności towaru z umową oraz prawa odstąpienia od umowy, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w tym rolniczą), gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej lub zawodowej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym rolniczą) potwierdza ten fakt w trakcie składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 6. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.soksogo.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 7. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 9. 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Potwierdzenie zamówienia – oświadczenie woli Sprzedającego potwierdzające przyjęcie zamówienia do realizacji.

II. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego www.soksogo.pl, dostępnego pod adresem internetowym: www.soksogo.pl/sklep.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Warunkiem założenia konta w Sklepie Internetowym lub złożenia Zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 4. Sklep internetowy soksogo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu Potwierdzenia zamówienia, przy czym od momentu skutecznego złożenia zamówienia cena aktualna w dniu złożenia Zamówienia nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
 9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Zamówieniu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 8 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownego zakupu za pomocą Sklepu internetowego bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

III. Rodzaj usług dostępnych w Serwisie i warunki techniczne

 1. W ramach Serwisu soksogo.pl, Sprzedający świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. zakładanie konta na stronie Serwisu,
  2. zawieranie Umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu,
  3. udzielanie informacji, wyjaśnień o Produktach w odpowiedzi na zapytania składane przez osoby zainteresowane,
  4. przesyłanie zamówionej informacji handlowej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  2. klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej,
  4. zainstalowana przeglądarka internetowa,
  5. włączona obsługa co najmniej niezbędnych cookies.

IV. Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Założenie konta w ramach strony internetowej Serwisu jest dobrowolne, nie jest konieczne do korzystania z innych usług serwisu, w tym zakupu Towarów. Konto może zostać usunięte na wniosek Klienta w każdym czasie.
 2. Rejestracja i założenie konta umożliwia sprawniejsze dokonywanie przez Klienta transakcji za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym oferuje:
 • podgląd statusu realizacji zamówień
 • podgląd historii zakupów
 • brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
 • możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych
 1. Rejestracja w ramach strony internetowej Serwisu i założenie konta wymaga podania w oknie rejestracji następujących danych:
 • adres poczty elektronicznej,
 • hasło utworzone do konta.
 1. Klient zobowiązany jest podać w procesie rejestracji prawdziwe dane. W razie zmiany tych danych, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego ich zaktualizowania za pomocą narzędzi udostępnionych na stronie Serwisu po zalogowaniu się przez Klienta do swojego konta.
 2. Korzystanie z usług Serwisu w zakresie wskazanym w ust. 1, wymaga wcześniejszego zapoznania się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Klient otrzymuje w ramach strony Serwisu szyfrowane konto, za pomocą którego Sprzedający udostępnia oferowane przez siebie usługi za pomocą Serwisu. Hasło jest stworzone przez Klienta. Klient jest zobowiązany dbać o jego poufność, w związku z czym nie powinien udostępniać go osobom trzecim. Dane zapisane w ramach konta Klienta są widoczne wyłącznie dla Klienta oraz innych użytkowników, w zakresie, w jakim Klient nadał tym użytkownikom dostęp do zgromadzonych na swoim koncie danych.
 4. Sprzedający posiada dostęp do wprowadzonych przez Klienta do Serwisu za pośrednictwem jego konta danych Klienta, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do świadczenia zamówionych w ramach Serwisu przez Klienta usług.
 5. Klient, który założył konto w ramach Serwisu, nie jest zobowiązany do jakiejkolwiek odpłatności z tytułu założenia lub posiadania konta. Samo założenie konta nie powoduje po stronie Klienta obowiązku korzystania z usług Serwisu.
 6. Klientowi przysługuje możliwość usunięcia konta w każdej chwili poprzez wysłanie na adres e-mail: kontakt@soksogo.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie.
 7. Zabronione i niemożliwe jest przenoszenie konta Klienta na osoby trzecie.

 V. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, wymaganych przez Sklep internetowy oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). 
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Zamówienie i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. Informacje podane w Zamówieniu powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 7. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas składania zamówień.
 8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub pocztą e-mail. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy albo okaże się nieskuteczny, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 9. W udostępnionym formularzu zamówienia Klient posiadający konto w Serwisie potwierdza aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia, wskazując jego dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Sprzedający zastrzega, że podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.
 10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 11. Zakupów dokonuje się poprzez dodawanie Towarów do koszyka. W celu złożenia zamówienia należy wybrać formę płatności (przelew tradycyjny/za pobraniem/ płatność kartą i przelew natychmiastowy Blue Media SA) i w razie wyboru faktury wypełnić pola „Dane do faktury”. Po dokonaniu powyższych czynności następuje podsumowanie zamówienia i w razie jego poprawności Klient przyciskiem „Kupuję i płacę” dokonuje zakupu wybranych towarów – z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, tj. za pomocą przelewu tradycyjnego albo płatności kartą i przelewu natychmiastowego Blue Media SA, brak otrzymania płatności odpowiednio na rachunek Sprzedającego lub na rachunek prowadzącego system Blue Media SA w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu powyższych płatności.
 13. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

VI. Dokonywanie płatności. Ceny

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT.
 2. W razie dostaw na adres poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający przed przyjęciem zamówienia skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub na adres poczty e-mail w celu indywidualnego uzgodnienia kosztów, terminów i sposobu dostawy. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym w terminie 2 dni roboczych, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Sprzedający poinformuje Klienta przesyłając stosowną informację na adres poczty e-mail.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  1. za pobraniem, osobie działającej w imieniu przewoźnika,– przy płatności za pobraniem obowiązuje dodatkowa opłata wskazana w zakładce Koszty dostawy i Formy płatności;
  2. przelewem tradycyjnym przed dostawą. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o.
Bank: ING Bank Śląski
Numer rachunku: 63 1050 0086 1000 0090 3131 3274

c. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych: karta lub przelew natychmiastowy za pośrednictwem systemu Blue Media SA przed dostawą.

4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty w sposób określony w pkt. b) lub c), brak otrzymania płatności odpowiednio na rachunek Sprzedającego lub na rachunek prowadzącego system Blue Media SA w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

5.W przypadku zamówień na kwotę powyżej 1 000 zł, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie internetowej Sklepu.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.

Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

8. Sklep Internetowy obsługuje następujące typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

VII. Realizacja Zamówień

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych (z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej) licząc od daty złożenia Zamówienia zgodnie z rozdziałem. V. pkt. 14 Regulaminu – w przypadku wyboru płatności za pobraniem albo od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą.
 3. Metody dostawy wskazane są w zakładce „Formy i koszty dostawy
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, wszelkie wady stanu przesyłki ujawnione w obecności kuriera, należy zgłosić kurierowi.
 5. Maksymalny czas realizacji zamówienia od chwili jego złożenia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@soksogo.pl.
 6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien w trakcie zamawiania Towaru wypełnić dodatkowe pola w tym zakresie dostępne w formularzu Zamówienia.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 od dnia dostawy Towaru, a w przypadku dostaw częściowych, od dnia ostatniej dostawy częściowej. .
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest poinformować Sprzedającego (na adres: Top Farms Wielkopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrowie Pierwszym 6, 64-020 Czempiń albo e-mail: kontakt@soksogo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia . Jeżeli Klient skorzysta z możliwości wysłania oświadczenia od umowy droga elektroniczną, wówczas Sprzedający prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną lub w formie papierowej).
 3. Klient będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedającego, o którym mowa w ust. 1, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy by Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez danego Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klienta ten wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w powyższym przypadku Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w zw. ze zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient będący konsumentem, w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest odesłać Towar lub przekazać go Sprzedającemu do jego siedziby, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient ten poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Klient będący konsumentem, w razie odstąpienia od Umowy, będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli Sprzedający uzgodnił odrębnie z Klientem, iż Towar zostanie odebrany przez Sprzedającego na jego koszt.
 6. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Ponadto prawo do odstąpienia od umowy przysługuje osobie fizycznej będącej przedsiębiorcą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości wynikające z korzystania z niego w inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają Towary:
  1.  których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, w szczególności Klient nie ma prawa odstąpienia od Umowy, gdy Towar w dniu składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na datę przydatności do spożycia nie dłuższą niż 14 dni
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu (zamykane słoiki, butelki, opakowania foliowe, etc.), którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia Towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 7 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta, ale nie później niż w terminie, o którym mowa w pkt 4 powyżej.
 10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

IX. Niezgodność towaru z umową. Rękojmia za wady Towaru.

Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność Towaru z umową, w zakresie określonym ustawą o Prawach konsumenta. Powyższe dotyczy również  Kupującego będącego osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej np. z CEiDG.

W przypadku pozostałych Kupujących, Sprzedający odpowiada z tytułu wad Towaru na zasadach opisanych w przepisach Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.

IX. 1. Niezgodność Towaru z Umową (odpowiedzialność wobec Konsumenta):

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.
 2. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 (dwóch) lat  od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia określony przez Sprzedającego, jest dłuższy.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, prosimy o informację na adres e-mail kontakt@soksogo.pl, z tym zastrzeżeniem, że reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy Konsument może składać w dowolnej formie. Do zgłoszenia reklamacyjnego Konsument powinien załączyć opis niezgodności towaru z umową, jak również w miarę możliwości dokumentację fotograficzną reklamowanego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności  w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzeni towaru do zgodności z umową.
 7. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, ponosi Sprzedający.
 8. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z umową, gdy:
  1.  Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2.  Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci naprawy lub wymiany,
  5.  z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 11. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów.
 12. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 13. W razie odstąpienia od umowy Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.
 15. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności skierowania sprawy do:
  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
  2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
  3. miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

 IX. 2. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady z tytułu rękojmi (Klient nie będący Konsumentem).

 1. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów kodeksu cywilnego art. 556-576 kodeksu cywilnego. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.
 2. Klient ma prawo złożenia reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru Klientowi.
 4. Klient powinien zawiadomić Sklep o wadzie w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 5. W takim przypadku prosimy o informację na adres kontakt@soksogo.pl a Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres siedziby Sprzedającego.
  Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem towaru reklamowanego do Sklepu (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji

X. Informacje handlowe

 1. Sprzedający będzie przesyłał Klientowi nieodpłatnie informacje handlowe dotyczące Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Towarach, w tym informacje marketingowe, informacje o promocjach, zmianach, nowych usługach lub towarach, wyłącznie za zgodą Klienta Serwisu wyrażoną poprzez odznaczenie odpowiedniego checkbox’u przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody pod formularzem kontaktowym lub formularzem rejestracji, bądź w innym miejscu wskazanym przez Sprzedającego. Otrzymywanie informacji handlowej nie wymaga rejestracji na stronie Serwisu czy założenia konta.
 2. Umowa na przesyłanie informacji handlowych zostaje zawarta wraz z wysłaniem do Sprzedającego danych użytkownika Serwisu w drodze korespondencji elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu wraz z wyrażeniem zgody przez użytkownika na otrzymanie informacji handlowych w treści maila albo w formie odznaczenia przez użytkownika przed wysłaniem formularza kontaktowego checkbox’a właściwego dla oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych.
 3. Użytkownik Serwisu otrzymujący informacje handlowe może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować z wysyłania przez Sprzedającego informacji handlowych związanych z Serwisem, poprzez wysłanie informacji do Sprzedającego w tym przedmiocie za pomocą udostępnionego narzędzia w treści samej informacji handlowej albo w drodze wiadomości e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego.

XI. Potencjalne zagrożenia

 1. Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z sieci Internet, typu spam, wirusy czy ataki hackerskie. Sprzedający podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 2. Sprzedający wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, w związku z czym Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Serwisu internetowego jest Sprzedający.
 2. Sprzedający, jako administrator danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu zapisuje i archiwizuje wszystkie dane dotyczące korzystania z panelu Sklepu Internetowego przez jego użytkowników oraz dokumentuje wszystkie najważniejsze transakcje handlowe.
 3. Klient ma zawsze możliwość dokonania zmian dotyczących swoich danych osobowych. Podawanie przez Klienta danych osobowych przy dokonywaniu zamówienia, odbywa się poprzez Formularz Danych do Wysyłki, która umożliwia bezpieczny przekaz danych pomiędzy przeglądarką internetową a panelem administracyjnym Sklepu Internetowego.
 4. Jednocześnie Sprzedający oświadcza, iż dane te są rejestrowane i archiwizowane z należytą starannością, oraz są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z realizacją zamówień Klienta składanych w sklepie internetowym lub stacjonarnym.
  2. art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO w celu związanym z realizacją reklamacji,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z założeniem i utrzymaniem Konta Klienta w sklepie internetowym- w sytuacji gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
  4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przekazywania ofert marketingowych o nowościach i promocjach- w sytuacji gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie
  5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach statystycznych, archiwalnych, zabezpieczenia dowodów na wypadek zgłoszenia roszczeń.
 6. Dane osobowe Klienta:
  1. gdy są przetwarzane w celu związanym z realizacją zamówień Klienta składanych w Sklepie - będą przetwarzane do czasu wypełniania prawnych lub uzasadnionych obowiązków Administratora danych osobowych, jako podmiotu realizującego zamówienia Klienta.
  2. gdy są przetwarzane w celu realizacji reklamacji- do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz okresów związanych z dochodzeniem roszczeń w tym zakresie.
  3. gdy są przetwarzane w celu związanym z założeniem i utrzymaniem Konta Klienta w sklepie internetowym, do momentu zamknięcia konta lub wycofania zgody.
  4. gdy są przetwarzane w celu wysłania drogą elektroniczną ofert marketingowych o nowościach i promocjach, do momentu wycofania zgody.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi niezbędne do wykonania zawieranych z Klientem umowy lub świadczonej usługi, w tym usługi informatyczne, prawne i księgowe, pocztowe, kurierskie oraz bankowe w zakresie realizacji płatności.
 8. Klient posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody - na zasadach wskazanych w RODO.
 9. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest:
  1. dobrowolne lecz niezbędne do skorzystania z odpowiednich usług Serwisu jak rejestracja i założenie konta, zrealizowania Zamówienia Klienta;
  2. obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego;
  3. dobrowolne lecz służące do skorzystania przez Klienta z marketingu towarów, promocji i usług dostępnych w Sklepie.
 11. W pozostałym zakresie zasady i warunki przetwarzania danych osobowych przez Administratora w zw. z funkcjonowaniem Serwisu podane są w Polityce Prywatności dostępnej w osobnej zakładce na stronie Serwisu.

XIII. Postanowieni końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o Prawach konsumenta, ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych oraz ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Ponadto Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedającym,
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2013. Niniejszy Regulamin zmieniony został w dniu 27.04.2023r. 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl